سومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران

راهنمای تهیه مقالات

راهنمای تهیه مقالات سمینار

نکات کلی:

دریافت مقالات صرفاً از طریق سایت سمینار خواهد بود. پیش از نگارش مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

1.  از هر شرکت کننده به ازای پرداخت حق ثبت نام حداکثر دو مقالهپذیرفته می شود.برای ارسال بیش از دو مقاله، 30 درصد حق ثبت نام به ازای هر مقاله (تا سقف 3 مقاله مازاد) به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد. گواهی کنفرانس فقط به نام ارائه‌دهنده مقاله صادر می‌شود.

2. با توجه به اینکه مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات سمینار چاپ خواهند شد، لذا خواهشمند است قواعد نگارش و فرمت سمینار در تهیه آنها کاملا و با دقت رعایت شود.توجه: دبیرخانه سمینار از پذیرفتن مقالاتی که مطابق دستور العمل ذکر شده (فرمت سمینار) تهیه نشده باشند معذور است.

3.  هر مقاله فقط یک ارائه‌دهنده می‌تواند داشته باشد که لازم است در کنفرانس ثبت نام، هزینه‌های مربوطه را پرداخت و مقاله را از طریق وب‌سایت ارسال نماید.

4.  نویسندگان همکار مقاله فقط در صورت ثبت نام و پرداخت هزینه‌ها مجاز به شرکت در کنفرانس خواهند بود.

5. مقالات باید محتوای پژوهشی داشته و شامل یافته‌های نوین در زمینه‌ محورهای مختلف شیمی کاربردی باشند.

6.  مقالات ارسالی نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا چاپ شده باشند.

7.  مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده مسئول است.

8. مقالات این سمینار بصورت مقاله کامل و به زبان فارسی بوده و حداکثر در 6 صفحه (شامل صفحه انگلیسی) بصورت دو ستونی خواهد بود (لطفا از ارسال مقاله به زبان انگلیسی خودداری گردد).

9. برای تهیه مقالات خود از فرمت فایل مقاله زیر استفاده کنید (برای راحتی کار نویسندگان محترم نمونه فایل مقاله آماده شده است که می توانند متن خود را در هر قسمت از مقاله با انتخاب آن قسمتوpasteبصورت  Merge Formatting (M) وارد نمایند.

 

مقاله باید با بخش های زیرتنظیم شود (لطفا ترتیب بخش ها را تغییر ندهید):

ـ عنوان مقاله

ـ نام و نشانی دقیق محل کار نویسندگان

ـ چکیده

ـ واژه­های کلیدی

ـ مقدمه

ـ بخش تجربی (شامل مواد، دستگاه­ها و روش­ها) و / یا بخش نظری (اصول نظری مقاله)

ـ نتایج و بحث

ـ نتیجه ­گیری

ـ فهرست نمادها (در صورت لزوم)

ـ قدردانی

ـ مراجع

ـ صفحه انگلیسی شامل: عنوان مقاله، نام و نشانی نویسندگان، چکیده و واژه ­های کلیدی همگی به زبان انگلیسی (در یک صفحه و در انتهای مقاله) (کل مقاله شامل صفحه انگلیسی نباید بیش از 6 صفحه باشد.).

 

فایل مقاله

فایل مقاله با نرم افزار(Wordترجیحا 2010 و بالاتر) در صفحهA4با قلم بی زر(B Zar) نازک، اندازه 12 به صورت دو ستونی، فاصله سطرها 1، حاشیه­ها از بالا و پایین 5/2 سانتی­متر، فاصله ­ها از راست و چپ 2 سانتی­متر تنظیم شود. کلمات انگلیسی باTimes New Roman، اندازه 10 تایپ شوند.

 

عنوان ­ها

عنوان اصلی مقاله با حداکثر 15 واژه گویا و کوتاه با قلم بی تیترB Titr) 16) و عنوان بخش ­های اصلی بی تیتر 12 و زیر بخش ها به ترتیب بی تیتر 10 و بی تیتر 8 تایپ شوند.

تذکر: عنوان­های بخش ­ها و زیربخش­ها شماره گذاری نشوند.

 

نام و نشانی نویسندگان

اسم نویسندگان با قلم بی زر(B Zar)، اندازه 14 نوشته شده و نشانی دقیق محل کار هر یک از نویسندگان با قلم بی زر، اندازه 10 با شماره گذاری تایپ شود. چنانچه محل کار چند نویسنده یکسان است اسامی نویسندگان با کاما جدا شود. نشانی آنها با شماره­گذاری یکسان نوشته شود.

نویسنده مسئول با *مشخص شده و ایمیل وی در پانوشت صفحه اول آورده شود. همچنین نام ارائه دهنده مقاله بصورت زیرخط دار مشخص شود.

 

چکیده و واژه ­های کلیدی

چکیده باید دارای 100 تا 300 واژه بوده و با قلم بی زر(B Zar)، اندازه 12 و به صورت ایتالیک تایپ شود.

واژه­ های کلیدی 3 تا 6 واژه ­ای هستند که در چکیده از آنها استفاده شده است. واژه­های کلیدی نیز با قلم بی زر، اندازه 12 و به صورت ایتالیک تایپ شوند و بین آنها کاما قرار گیرد.

 

معادلات ریاضی و شیمیایی

معادلات ریاضی باید باEquation Editorدر نرم­افزارWordتایپ شده و واکنش ­های شیمیایی با برنامهChem Officeیا نرم افزارهای مشابه رسم شوند. معادلات باید به ترتیب استفاده در متن مقاله و در داخل پرانتز شماره ­گذاری شوند. و در ارجاع به آنها شماره معادله نیز درون پرانتز استفاده شود.

 

جدول­ها

جدول­ ها با قلم بی زر نازک، اندازه 11 با نوشته­ها و اعداد فارسی تایپ شود و هر جدول در محل مناسب خود در متن مقاله قرار گیرد. کمیت­ها در جدول­ها باید دارای واحد باشند.

جدول­ها باید به ترتیب استفاده در مقاله شماره­گذاری شوند و عنوان هر جدول با قلم بی زر ضخیم، اندازه 9 در بالای جدول تایپ شود و ارجاع به جدول نیز با شماره صورت گیرد (پرانتز لازم نیست).

تذکر: هر جدول باید در مناسب ترین محل مرتبط با آن در متن اصلی مقاله قرار داده شود.

 

شکل­ها، نمودارها و منحنی­­ها

نمودارها با برنامهisisوExelرسم شوند. عددها و بغل نویس ­های (برچسب­های محورها) با اندازه 9 تایپ شوند. کمیت­ها در برچسب­ها باید دارای واحد باشند. هر شکل در جای خود در متنWordمقاله گنجانده شود.

شکل­ها باید به ترتیب استفاده در مقاله شماره­گذاری شوند و عنوان هر شکل با قلم بی زر ضخیم، اندازه 9 و زیر شکل تایپ شود. ارجاع به شکل نیز با شماره انجام شود (پرانتز لازم نیست).

تذکر:تصویرها و عکس ­ها بایستی در قالبJPEGذخیره شود.

تذکر:ذکر مرجع برای جدول و شکلی که مربوط به کار نویسنده نباشد، الزامی است.

تذکر: هر شکل باید در مناسب ترین محل مرتبط با آن در متن اصلی مقاله قرار داده شود.

 

مراجع

ـ مراجع (یا منابع) به ترتیب استناد در متن و داخل کروشه شماره ­گذاری شود. نویسنده باید فرمت مراجع را مطابق نمونه­های زیر با دقت رعایت نماید و فهرست آنها را که به ترتیب شماره مرتب شده است در انتهای مقاله و در محل مناسب قرار دهد. شماره ها باید در داخل کروشه قرار گیرند.

 

نمونه ها ی مراجع:

مقاله ­های غیرفارسی:

[1] Say, R.; Erdem, M.; Ersoz, A.; Turk, H.; Denizli, A. Biomimetic catalysis of an organophosphate by molecularly surface imprinted polymers. Appl. Catal. A, 2005, 286: 221-225.

مقاله ­های فارسی:

] 2[دانشور، نظام الدين؛ عابر، سهيل؛ سيد دراجی، مير سعيد؛ زارعی، محمود؛ رسولی فرد، محمدحسين، فرآيند اکسايش آب فوق بحرانی و کاربرد آن در تصفيه پسابهای صنعتی، نشريه شيمی و مهندسی شيمی ايران، 1387، (6)33: 71 تا 82.

کتاب های خارجی:

[3] Kutal, C. and Serpone, N.  Photosensitive metal organic systems: Mechanistic principles and applications; American Chemical Society: Washington, DC. 1993.

کتاب های فارسی:

] 4 [افرابندپی، الیاس، مبانی ویژگی­های کاغذ، انتشارات علمی و کشاورزی، تهران، 1382، ص. 392.

 

مهم:

با در نظر گرفتن توضیحات فوق برای تنظیم نهایی مقاله به صفحه "قالب تنظیم مقاله" که در آن فایل قالب تنظیم مقاله با نرم افزار Wordارائه شده مراجعه نمائید.

 

 

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

ارسال متن کامل مقاله و ثبت نام اولیه: از 96/12/15 تا 97/4/15

توجه: نظر به استقبال متقاضیان، ارسال مقاله در روزهای سی و سی و یکم تیر ماه تمدید شد.

نتایج داوری مقالات: تا: 97/5/7

نتایج نهایی داوری مقالات: تا 97/5/14

ثبت نام و واریز هزینه : 97/3/10 تا 97/5/20

اطلاعات کنفرانس
 
دانشگاه بوعلی سینا
روزهای کنفرانس:
از 1397/06/06 تا 1397/06/07

این سمیناردر قلمرو علم شیمی کاربردی و بمنظور ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی محققان و اساتید دانشگاه در بخش صنعت و در بخش دانشگاه است. پس از دو سال برگزاری موفقیت آمیز که با استقبال گسترده دست اندرکاران این رشته برگزار شد، اینبار این سمینار در دانشگاه بوعلی سینا و توسط دانشکده شیمی این دانشگاه برگزار می شود. این موضوع به تصویب انجمن شیمی ایران و هیات رئیسه دانشگاه بوعلی سینا رسیده است.

دبیر : دکتر جواد صاین
دبیر علمی : دکتر جلال بصیری پارسا
دبیر اجرایی : دکتر جواد صاین
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک