اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

لیست نهایی مقالات پذیرفته شده

با سپاس از زحمات و همکاری های علمی و اجرایی ارزنده اعضای محترم کمیته های علمی، داوران محترم و همکاران عزیز و ضمن تشکر از تمامی نویسندگان گرامی، فهرست نهایی مقالات پذیرفته شده تقدیم می گردد. لازم به ذکر است که درج مقالات مذکور در مجموعه مقالات همایش و ارائه گواهی های مربوطه مستلزم ارسال هزینه مقالات، چاپ پوسترها و ارائه مقالات شفاهی می باشد. 

 

دبیر علمی همایش

دکتر عباداللهی

عناوین مقالات پذیرفته شده نهایی

 • اثر اسید سالیسیلیک بر میزان فنل و فلاونوئید در کالوس گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.)

 • اثر افزودن سطوح مختلف مکمل معدنی ید بر روی وزن نسبی برخی از اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی

 • اثر بنزیل آدنین بر کشت سوسپانسیون سلولی کالوس‌های تهیه شده از گلبرگ گل رز (Rosehybrida)

 • اثر تغییرات ارتفاع بر تولید اولیه گیاهان بوته‌ای‌ در پروفیل ارتفاعی قزل اوزن-آق داغ، اردبيل

 • اثر تیمارهای کودی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک بادرشبو(Dracocephalum moldavica) در کشت مخلوط با باقلا  (Vicia faba L.)

 • اثر رقیق کننده های مختلف بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک  real-time qPCR

 • اثر رگولین کاشتنی بر القاء فحلی و عملکرد تولید مثلی خارج از فصل میش‏های زندی

 • اثر روش های سترون سازی بذر بر استقرار پایه¬های مرکبات در محیط کشت بافت گیاهی

 • اثر سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه آلوئه ورا تحت تنش شوری

 • اثر سرعت بارگذاری، رقم و محلول سود بر انرژی گسیختگی و چغرمگی میوه زیتون

 • اثر سطوح فیبر محلول بر عملکرد تولیدی و گوارش پذیری خوراک در جوجه شترمرغ

 • اثر سطوح مختلف پودر شیرین بیان(Glycyrrhiza glabe) جیره بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

 • اثر سطوح مختلف پودر شیرین بیان(Glycyrrhiza glabe) جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

 • اثر سطوح مختلف ترهالوز بر شاخصه های کیفی منی گاو هلشتاین بعد از انجماد یخ گشایی

 • اثر سطوح مختلف متیونین بر شاخصه های کیفی منی گاو هلشتاین در شرایط مایع در دمای 5 درجه سانتی گراد

 • اثر سطوح مختلف مکمل معدنی یدید پتاسیم بر وزن نسبی بخش‌های مختلف روده کوچک جوجه‌های گوشتی

 • اثر ضد باکتریایی اسانس رزماری و ریحان بر باکتریEscherichia coli ورم پستان

 • اثر ضد باکتریایی اسانس رزماری و ریحان بر باکتریStaphylococcus aureus ورم پستان

 • اثر ضد باکتریایی اسانس رزماری و ریحان بر باکتری Streptococcus agalactiaورم پستان

 • اثر ضدعفونی کنندگی عصاره رزماری بر تراکم انگل پوستی ژیروداکتیلوسGyrodactylus sp. در جوونایل های کپور معمولی(Cyprinus carpio)

 • اثر عصاره مالت و پروبیوتیک بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی

 • اثر عصاره مالت و پروبیوتیک بر فراسنجههای خونی جوجه های گوشتی

 • اثر کشندگی مقادیر مختلف گاز ازن رویSitophilus granarius(L.) در شرایط انباری

 • اثر محلول پاشی متیل جاسمونات بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.)

 
 • اثر مکمل گلوتامین بر مورفولوژی روده جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی

 • اثر نوع و غلظت سیتوکنین بر ریزازدیادی سیترنج ترویر (Citrus sinensis cv. Troyer citrange)

 • اثر نوع و غلظت سیتوکینین ها بر ریزازدیادی گیاه نارنج(Citrus aurantium L.)

 • اثرSwim up  بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین به روش  real-time qPCR

 • اثرات آنتی اکسیدانی عصاره نعناع فلفلی بر نرخ زنده مانی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده قوچ مغانی

 • اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شوید

 • اثرات دورکنندگی عصاره پوست انار روی لارو  Galleria mellonella( Punica granatum)

 • اثرات عملکرد شیر جایگزین بر فعالیت نشخوار گوساله های شیرخوار

 • اثرات فارماکولوژیکی آلوئه ورا بر جوجه گوشتی

 • اثرات متقابل تغییرات اقلیم و بیماری‏های گیاهی بر یکدیگر

 • اثرات هورمون براسینواستروئید بر کمیت و کیفیت بذر گیاهان

 • اثر محلول پاشی اسید فولیک وکلات کلسیم بر روی اجزای عملکرد میوه به حاج اقا کیشی

 • اثر محلول پاشی سطوح مختلف کودهای سولفات روی و نانو روی بر وزن تر میوه و درصد قند میوه شلیل رقم ردگلد در منطقه مغان

 • اثر محلول پاشی سطوح مختلف کودهای سولفات روی و نانو روی بر درصد کلروفیل برگ و ویتامینC شلیل رقم ردگلد در منطقه مغان

 • ارا ئه طرحی نوین برای ساخت سامانه کاهنده رطوبت در داخل کمباین به منظور کاهش رطوبت محصول حین برداشت

 • ارزایابی توانایی انحلال فسفات های معدنی قارچ تریکودرما

 • ارزیابی اثر تعدیل کنندگی تنش خشکی با استفاده از تیمار اسید سالیسیلیک درگیاه خار مریم

 • ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ژنوتیپ های سیب زمینی(Solanum tuberosum L.)  با استفاده از آماره های پارامتریک و تکنیک شاخص گزینش ژنوتیپ ایده‌آل(SIIG)

 • ارزیابی اثرات ضد قارچی اسانس برخی گیاهان دارویی تیره نعناع و چتریان بر عامل لکه موجی گوجه فرنگی تحت شرایط آزمایشگاهی

 • ارزیابی ارتباط وزن با میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و تجمع نیترات در سیر خوراکی

 • ارزیابی ارقام گندم نان با کلاس رسیدگی متفاوت در استان خوزستان

 • ارزیابی اهمیت عوامل مادری درکنترل تکوین سیستم ایمنی نتاج در جوجههای گوشتی

 • ارزیابی برخی صفات کیفی دانه تریتیکاله تحت تاثیر محلول‌پاشی هیومیک‌اسید

 • ارزیابی پاسخ های رشد و فیزیولوژیک پسته به کاربرد روی در شرایط تنش خشکی

 • ارزیابی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و سطوح مختلف گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماش

 • ارزیابی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و سطوح مختلف گوگرد بر محتوی کلروفیل و درصد پروتئین دانه گیاه ماش

 • ارزیابی تاثیر شوري و تراکم خاك بر غلظت برخی عناصر در گیاه گندم رقم چمران

 • ارزیابی تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سیاه دانه(Nigella sativa L.)  تحت شرایط مختلف آبیاری در شرایط مزرعه

 • ارزیابی تغییرات اسانس گیاه دارویی شوید تحت تأثیر تنش آبی و تیمار اسید سالیسیلیک

 • ارزیابی توان تولید اکسین در قارچ تریکودرما

 • ارزیابی چند‌شکلی ژن‌DNMT3b در گاو سیستانی با استفاده از روشPCR-SSCP

 • ارزیابی خاصیت ضدقارچی اسانس گیاه زولنگ جمع آوری شده از منطقه مازندران برروی قارچ کاندیدا البیکنس

 • ارزیابی خصوصیات زراعی و ترکیبات شیمیایی خلر وحشی به منظور معرفی گیاه علوفه ای

 • ارزیابی خواص ترمودینامیکی توت سیاه تحت خشک کن مایکروویو

 • ارزیابی داده های رطوبت خاک سنجندهAMSR2 در استان خراسان رضوی

 • ارزیابی رطوبت بر نرخ تغذیه شلتوک در سواحل رود ارس با تاکید بر پارس اباد مغان

 • ارزیابی صفات رویشی و فنولوژیکی ارقام ذرت در شرایط کم آبی در منطقه صحنه

 • ارزیابی ضایعات برنج در خشک کردن تاخیری شلتوک

 • ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاه دانه(Nigella sativa L.) تحت شرایط مختلف آبیاری در شرایط مزرعه

 • ارزیابی گلدهی هیبرید مزرعه ای خیار تحت تغذیه نیتروژن و تیمار اتفون

 • ارزیابی مزرعه ای مقاومتSlow rusting نسبت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از لاین های کاندید گندم

 • ارزیابی مزرعه ای مقاومت تدریجی(Slow rusting) نسبت به بیماری زنگ زرد جو در لاین های کاندید جو آبی

 • ارزیابی مقاومت توده های شمشاد مناطق مختلف استان گیلان نسبت به بیماری بلایت ولوتلایی

 • استفاده از پوسته بادام درختی در تغذیه دام

 • استفاده از روغن پسماند آفتابگردان جهت تولید بیودیزل

 • افزایش تحمل به خشکی پایه پسته با کاربرد روی در خاک

 • امکان تولید دمنوش فراسودمند با استفاده از برگ قاصدک،چای سبز، چای ترش و دارچین

 • امکان سنجی کشت آویشن براساس تحلیل های چند معیاره و سیستم های تصمیم گیری مکانیGIS در استان اردبیل

 • امکان سنجی و اثریابی سیاست های مالیاتی بر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی

 • انتخاب رقم سیب زمینی پرمحصول مناسب برای مصرف فرنچ فرایز (خلال)

 • انتخاب ولدین و نتاج مطلوب جو بر اساس مقاومت به بیماری ها در خزانه دورگ گيري

 • ایده‌ای نوین به منظور هدایت تراکتور در مسیر مستقیم

 • آنالیز زمانی پیشرفت بیماری سفیدک داخلی در برخی ارقام و لاین های کدوئیان در شرایط مزرعه در استان گیلان

 • آنالیز کمی و کیفی تری‌ترپن اسیدهای موجود در دارواش مستقر بر درخت ممرز در مرحله رشد رویشی جنگل‌های هیرکانی

 • آنالیز کیفیت آب زیرزمینی در دشت شهربابک با استفاده از شاخص¬های کیفی آب

 • برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تبدیل شلتوک به برنج سفید به روش تلاقی کارولینای شمالی

 • بررسی اثر بازدارندگی اسانس برگ رزماری بر قارچ کاندیداالبیکنس در شرایط برون تنی

 • بررسی اثر برخی از عوامل محیطی روی صفات رشد (وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی) گوسفندان مغانی

 • بررسی اثر تراکم خاک بر رشد ریشه گیاهان آتریپلکس کانی سنس و لنتی فورمیس

 • بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی پنتا

 • بررسی اثر تیمارهای سرمادهی و آبجوش بر جوانه زنی بذر گونهZygophylum fabago

 • بررسی اثر عصاره تنباکوNicotiana rusticaروی ترجیح تخم­ریزی شب پره ی مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick)(LEP, Gelechiidae)

 • بررسی اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده¬های رشد بر کشت درون شیشه ای گلابی پایه ی پیرودوارف(pyrodwarf)

 • بررسی اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک در منطقه آستارا

 • بررسی اثر کلرید کادمیوم و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات ارقام گیاه ریحان(Ocimum basilicum)

 • بررسی اثر کودهای شیمیایی و نانو بر صفات بیوشیمیایی گل گاوزبان اروپایی در شرایط تنش خشکی

 • بررسی اثر کودهای شیمیایی و نانو بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گل گاوزبان اروپایی در شرایط تنش خشکی

 • بررسی اثر کودهای شیمیایی و نانو در شرایط تنش خشکی بر میزان جذب عناصر در گل گاوزبان اروپایی

 • بررسی اثرات استفاده از سطوح متفاوت شیر خشک بر سلامتی گوساله های شیری

 • بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی گردو(Juglans regia) در کشت درون شیشه ای

 • بررسی اثرات زیستی گیاه گل گاوزبان گونه یBorago officinalisL.

 • بررسی اثرات کاربرد کود آلی ویناس بر خاک

 • بررسی ارتباط ارتفاع پایه گیاهی با پتانسیل ترسیب کربن گونه.Astragalus sp (مراتع کوهستانی راژان ارومیه)

 • بررسی ارتباط بین مصرف سطوح مختلف یدید پتاسیم با وزن غده تیروئید جوجه‌های گوشتی

 • بررسی اقتصادی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفندان نژاد مغانی در سیستم سنتی کوچ رو

 • بررسی انگل های مهم کبدی در بز های منطقه جیرفت

 • بررسی انگل های مهم کبدی در گوسفندان منطقه جیرفت

 • بررسی انواع روش های بهبود کارایی مصرف آب در بخش فضای سبز

 • بررسی اهمیت ترکیبات زرده تخم مرغ در کنترل بیان ژنTNF-α و آنزیمهای کبدی درجوجه های گوشتی

 • بررسی پارامترهای پینه‌زایی در پالونیا

 • بررسی پارامترهاي خشك كردن پونه در خشک¬کن تركيبي خورشیدی- هوای گرم

 • بررسی تاثیر اسانس و تفاله گیاهان دارویی بر فعالیت میکروبی شکمبه

 • بررسی تأثیر بیوپرامینگ بر مولفه های رشد آویشن کوهی(Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen)

 • بررسی تاثیر ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس برخی گیاهان دارویی تیره نعناع بر بازدارندگی از عامل بیماری قارچی پوسیدگی میوه های گوجه فرنگی

 • بررسی تاثیر تنظیم کننده‌های رشد بر ریشه زایی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana) در محیط‌کشتMS وB5

 • بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصاره اتانولی ریزجلبک اسپیرولینا بر پایداری اکسیداتیو روغن کنجد بکر

 • بررسی تاثیر محلول پاشی نانو کلات مس، سیلیسیم و ورمی واش بر خواص آنتی اکسیدانی میوه انار رقم شهسوار سمنان

 • بررسی تاثیر محلول پاشی نانو کلات مس، سیلیسیم و ورمی واش بر صفات مورفولوژی میوه انار رقم شهسوار سمنان

 • بررسی تأثیر محیط کشتDKW وMS بر پر آوری گردو(Juglans regia)

 • بررسی تأثیر مشارکت و انگیزه باغداران در مدیریت آفت مگس میوه زیتون

 • بررسی تأثیر نوع محیط کشت بر پرآوری گردو در کشت درون شیشه¬ای

 • بررسی تأثیر نوع محیط کشت بر ریزازدیادی کشت بافت گلابی پایه ی پیرودوارف (pyrodwarf)

 • بررسی تاثیر نوع محیط کشت وهورمون بر ریشه زایی پایه تترا (Prunus empyrean3)

 • بررسی تاثیر همکاری دولت و تشکل¬های بهره بردار در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی

 • بررسی تأثیر هیومیک اسید وEDTA در کنترل تنش فلز سنگین سرب بر جوانه زنی بذر ریحان

 • بررسی تأثیر هیومیک اسید و سطوح مختلف آبياري بر برخي صفات گياه كلزا

 • بررسی تاثیرخشکسالی بر فعالیت کشاورزی و اقتصاد نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش جلگه استان اصفهان)

 • بررسی تاثیرکاربرد سیفون در افزایش بهره وری مصرف آب در آبیاری سطحی گیاه ذرت دانه ای

 • بررسی تنش ایجاد شده در خاک زیر تایر تراکتور به روش المان محدود

 • بررسی تنش خشکی انتهای فصل بر خصوصیات فیزیولوژیک و روابط منبع و مخزن در دو رقم ذرت 703 و 704 در پارس اباد

 • بررسی تنوع ژنتیکی کلون‌های وارداتی چای به ایران با استفاده از ژنوم کلروپلاست

 • بررسی تنوع ناحیه کنترل ژنوم میتوکندری بز عدنی

 • بررسی جایگزینی فیلترهای شنی با فیلترهای دیسکی خودکار در فیلتراسیون آبیاری قطره‌ای

 • بررسی چند شکلی ژنDNMT1 در گاو سیستانی با استفاده از روشPCR-SSCP

 • بررسی چندشکلی اگزون 2 ژنMHC-DRB3 در بزعدنی با استفاده از تکنیکPCR-RFLP

 • بررسی خواص بیومکانیکی گیاه پنیرک

 • بررسی دقت مدلWOFOST برای شبیه سازی رشد جو

 • بررسی راهکارهای مدیریت سیلاب شهری

 • بررسی روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه در شرایط آبیاری تکمیلی

 • بررسی روند ترمیم شکستگی در حیوانات اهلی

 • بررسی ریشه‌زایی گیاه استویا(Stevia rebaudiana) در محیط کشتMS با هورمون هایNAA وAdenin

 • بررسی ژنوتیپ ها وF1 های جو بر اساس ویژگیهای زراعی مطلوب در خزانه دورگ گيري

 • بررسی سمیت تنفسی عصاره تنباکوNicotiana rusticaروی مراحل مختلف لاروی شب پره ی مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick)(LEP, Gelechiidae)

 • بررسی سیلیمارین در گیاه خارمریم  (L) Gaertn. (Silybum marianumو ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي شده از بذر

 • بررسی شاخص‌های غنا و یکنواختی گونه‌ای در مراتع گرادیان ارتفاعی قزل‌اوزن-آق‌داغ خلخال

 • بررسی شاخه زایی پایه تترا(Prunus emeyrean3) در کشت درون‌شیشه‌ای

 • بررسی صفات مرفولوژیکی اسپات های مختلف درخت نر خرما

 • بررسی صفات مورفولوژیکی ارقام گندم با استفاده ازGGEbiplot

 • بررسی عملکرد اسانس جمعیتهای مختلف آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.)  در ایران

 • بررسی عملکرد دو گونه از قارچ صدفی رشد یافته بر روی ضایعات غنی شده محصولات مختلف کشاورزی و صنعتی

 • بررسی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل تک سیلندر با استفاده از جعبه هوا

 • بررسی عوامل موثر بر توانمندی کشاورزان گندمکار نسبت به تغییرات اقلیمی

 • بررسی عوامل مؤثر در نوسانات مقدار تولید اولیه مراتع

 • بررسی کاربرد الکل و کاعولین بر زمان باز شدن گلهای بادام

 • بررسی کاربرد گیاهان بومی در فضای سبز در راستای افزایش راندمان آبیاری

 • بررسی گلخانه‌ای بروز ژنHsp70 در شته ی مومی کلم در شرایط کاربرد سالیسیلیک و سولفوریک اسید در گیاه کلزا

 • بررسی محتوای صفات بیوشیمایی اندام های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران(Viola odorata)  تحت تاثیر ارتفاع از سطح دریا در استان مازندران

 • بررسی نشست خاک زیر تایر تراکتور به روش المان محدود

 • بررسی نگرش باغداران زیتون در مدیریت آفت مگس میوه زیتون

 • بررسی ویژگی های مورفولوژیکی توده های بومی زردآلو در منطقه بهبهان

 • بررسی همبستگی بین شاخص¬های رشد و عملکرد دانه در گندم نان تحت شرایط دیم

 • بررسی هورمون  IBAوNAA  برروی ریشه زایی گلابی در کشت درون شیشه ای

 • بررسی هورمون KinوAdnin بر روی شاخه¬زایی گلابی در کشت درون شیشه¬ای

 • بررسي اثر تنش خشكي بر صفات جوانه‌زني گياه شب‌بو

 • بررسي اثر توفوردي بر كالوس‌زايي گياه استویا(Stevia rebaudiana Bertoni)

 • بررسي تاثير اسيد هيوميك و ورمي‌كمپوست بر شاخص‌هاي رشدي آهار (Zinnia eleganscv. Dreamland)

 • بررسي تاثير اسيد هيوميك و ورمي‌كمپوست بر محتواي كلروفيل گياه زينتي آهار (Zinnia elegans cv. Dreamland)

 • بررسي جوانه‏زني و رفع آلودگی بذر گياه استویا(stevia rebaudiana Bertoni) درشرایط درون شیشه‏ای

 • برنامه ریزی و طراحی محیط زیستی زون های تفرجگاه های طبیعی با تاکید بر طراحی اکولوژیک منظر

 • برنامه های کنترلی و روش های درمان آنستروس تابستانه در گاومیش

 • برنامه های همزمان سازی فحلی و بازدهی تولید مثلی در گوسفند

 • بهبود شاخص یکپارچگی غشای پلاسمایی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده با افزودن عصاره نعناع فلفلی به رقیق کننده

 • بهینه‌سازی سامانه تولید گاو شیری برای وضعیت های مختلف وقوع بیماری ورم پستان

 • تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر شاخص‌های عددی تنوع گونه‌ای در مراتع گرادیان ارتفاعی قزل اوزن- آق‌داغ خلخال

 • تاثیر اسیدجیبرلیک بر جوانه‌زنی خواب بذر بلوبری(corymbosum vaccinium)

 • تاثیر تغذیه تکمیلی کمپوست توسط کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر شاخصهای کمی و کیفی قارچ سفید دکمهای

 • تاثیر تغذیه نیتروژن و تیمار اتفون بر برخی پارامترهای فتوسنتزی خیار

 • تاثیر تنش آبی بلند مدت بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد اسانس مریم گلی

 • تاثیر تنش خشکی بر رشد ریشه و درصد اسانس مریم گلی (Salvia officinalis L.)

 • تاثیر خاکپوش‌های مختلف بر محتوای آب خاک و شاخص رشد مریم‌گلی سهندی(Salvia sahandica)

 • تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات بلال ارقام ذرت

 • تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و قارچ تریکودرما برگیاه کنجد

 • تاثیر ریزمغذی ها بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارقام گندم نان

 • تاثیر ریزمغذی­ها بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارقام گندم نان

 • تاثیر سرمادهی، اسید سولفوریک و ترکیب جیبرلیک اسید با نیترات‌پتاسیم بر شکست خواب بذرTrifolium repens

 • تأثیر سطوح مختلف پرلیت بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک با بافت لوم شنی

 • تأثیر سطوح مختلف پودر مرزه(Satureia hortensis L) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی

 • تأثیر سطوح مختلف زئولیت بر جذب و غلظت برخی عناصر غذایی در هویج

 • تأثیر سطوح مختلف سوپر جاذب بلور آبA  بر جذب برخی عناصر غذایی گیاه هویج

 • تاثیر سن بذر سویا بر خصوصیات جوانه زنی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

 • تاثیر سن بذر سویا بر خصوصیات جوانه زنی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

 • تاثیر ضدباکتریایی اسانس نعناع و پونه بریکی از پاتوژنهای ورم ستان(استافیلوکوکوس اورئوس) در محیط آزمایشگاه

 • تأثیر عصاره الکلی بره موم و اسید آلی بر ترکیب شیمیایی سیلاژ قصیل جو

 • تاثیر قارچPiriformospora indicaبر روی عملکرد دانه هیبریدهای مختلف ذرت در پاسخ به تنش گرما در مرحله گلدهی

 • تاثیر لاکتوفرین بر افزایش عملکرد اسپرم های یخ زده در نریان

 • تاثیرتنش خشکی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، محتوای پرولین و قند محلول برگ سه رقم گندم نان

 • تاثیرتنش خشکی بر محتوای کلروفیل، کاروتنوئید و درصد پروتئین برگ سه رقم گندم نان

 • تاثیرسطوح مختلف پودر مرزه برفراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

 • تأثير اسیدفوليك و كلات‌كلسيم بر سطح برگ و رنگیزه‌های فتوسنتزی درخت بِهْ رقم حاج آقا كيشي

 • تأثير تراكم و زمان ظهور علف هرز تاج‌خروس بر شاخص¬های رشد، عملكرد و کیفیت دانه‌ی آفتابگردان

 • تبدیل زیستی ضایعات کشاورزی با استفاده از میکروارگانیسم¬های شکمبه

 • تجربه کشورهندوستان در مدیریت تلفیقی آفات

 • تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی مورفولوژیک در برنج به روش تلاقی کارولینای شمالی

 • تجزیه صفات عمکرد ژنوتیپهای جو با استفاده از بایپلات

 • تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بز عدنی بر اساس ژن سیتوکرومb

 • تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیهD-loop ژنوم میتوکندری بز نجدی

 • تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومb ژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی(لری، لری بختیاری و عربی)

 • تخمین تابع تولید محصول گلخانه ای توت فرنگی شهرستان جیرفت

 • تخمین مقاومت غلتشی با دو روش تجربی و مدل های بکر و ویسمر-لوث

 • تشخیص غیرمخرب آفت زدگی کرم سیب در سیب با استفاده از پردازش تصویر ابرطیفی

 • تشخیص نافرم بودن شکل تخم مرغ با استفاده از روش پردازش تصویر

 • تعینMIC وMBC اسانس نعناع و پونه بر باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه

 • تعیین ارزش غذایی بستر پرورش قارچ دکمه ای خوراکی با روش تولید گاز

 • تعیین ارزش غذایی تفاله لیمو ترش با روش تولید گاز

 • تعیین ارزش غذایی ضایعات برداشت قارچ دکمه ای خوراکی با روش تولید گاز

 • تعیین ارزش غذایی ضایعات نرم كارخانه آرد گندم با روش تولید گاز

 • تعیین الگوي کشت بهينه با توجه به کاهش مصرف آب (مطالعه موردی دشت دزج)

 • تعیین رقم سیب زمینی پرمحصول مناسب برای مصرف چیپس و تازه خوری

 • تعیین رویشگاه ها و جمع آوری برخی از اکوتیپهای مریم گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.)

 • تعیین ظرفیت چرا و فشار دام در مراتع بیابانی حاشیه دریاچه نمک قم

 • تعیین غلظت کاردینال پوترسین در رژیم های مختلف آبیاری گیاه زیتون رقم کنسروالیا

 • تعیین فراسنجه هاي تجزيه پذيري ضایعات نرم كارخانه آرد گندم با روش درون تني

 • تعیین نیاز سرمایی در برخی از توده های بومی زردآلو در بهبهان خوزستان

 • تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی زیتون در دوره انبار داری

 • تغییرات تنش برشی در شیارها تحت تأثیر شدت باران در خاک مارنی

 • تقطیرگر خورشیدی در سقف گلخانه

 • توانایی آهن در ایجاد ایمنی در گیاهان

 • تولید آب شیرین به روش تقطیری توسط انرژی خورشید در دیواره گلخانه در اهواز

 • تولید بذر سیب زمینی سالم و عاری از بیماری از طریق مینی تیوبرو میکروتیوبر با استفاده از تکنیک برداشت چندمرحله ای و مهندسی ریشه

 • تولید چای سبز به صورت کشت گلخانه ای

 • توليد آب از صفحه­ي هوشمند ساختار نانو متري

 • جایگاه بیمه درمدیریت ریسک کشاورزی

 • جستجوی گزینه‌های بهینه آبپاش و فاصله خطوط لترال/آبپاش در سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در طرح آبیاری خداآفرین، اردبیل

 • چالشهای مدیریت هدررفت منابع آب زیرزمینی در دشت های غرب کشور

 • خاصیت تخم‌کشی اسانس مستخرج از گیاه درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss) روی تخم‌های بید سیب‌زمینی  (Phthorimaea operculella (Zeller)

 • رابطه سن در اولین زایش و میزان تولید شیر با فاصله گوساله زایی

 • روند و زمان خشک شدن سبزی گشنیز در خشک کن خورشیدی

 • سمیت تدخینی اسانس گیاه درمنه شرقی(Artemisia scoparia Waldst) بر روی تخم‌های بید سیب‌زمینیPhthorimaea operculella(Zeller)

 • سینتیک خشک کردن لایه نازک گریپ فروت به روش جایجایی هوای گرم

 • شاخص های بیولوژیکی کیفیت خاک و کار برد آنها در پایش اکوسیستم های کشاورزی

 • شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثرات بازدارندگی اسانس بذر برخی گیاهان دارویی تیره چتریان بر عامل لگه موجی در میوه گوجه فرنگی

 • شناسایی روش‌های اصلاحی مناسب بر اساس برآورد اثر ژن و وراثت‌پذیری، برای بهبود پارامترهای چسبندگی در برنج

 • ضرورت غنی سازی گندم دیم با عنصر روی و آهن

 • طراحی ساخت و ارزیابی سیستم ترازکننده ربات هرس درختچه های زینتی

 • طراحی سیستم اندازه گیری دینامومتر سهمحوره شش درجه آزادی با مبدلهای هشت وجهی

 • طراحی و ساخت یک واحد خوشه کوب آزمایشگاهی گندم

 • ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دینامومتر سه محوره با کمک نرم افزار المان محدود

 • غربالگری باکتری‌های حل کننده فسفات معدنی از رویشگاه‌های صنوبر خجیر و دماوند

 • غربالگری باکتری‌های حل کننده فسفات معدنی از رویشگاه‌های صنوبر سیراچال و البرز

 • غنی سازی زیستی: رویکردی جدید در جهت ریشه کن کردن گرسنگی پنهان

 • فرسایش قطره باران تحت تأثیر رطوبت پیشین در خاک مارنی

 • کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه ای در روش آبیاری قطرهای نواری تیپ تحت مدیریت کشاورزان

 • کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه­ای در روش آبیاری قطره­ای نواری تیپ

 • کاربرد برنامهریزی ریاضی در بهبود الگوی بهینه کشت محصولات منطقه ای

 • کاربرد تفسیر چشمی و طبقه‌بندی نظارت‌شده در برآورد شماره منحنی رواناب حوزه آبریز عموقین

 • کاربرد فرآورده‌های گیاهی، راهکاری در جهت مهار زیستی نماتدهای انگل گیاهی

 • کنترل عصبی و هورمون های موثر در تنظیم مصرف غذا

 • گوناگونی ژنتیکی در بین برخی ژنوتیپ‌های چای ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژی

 • گیاه دارویی استبرق (Calotropis procera Willd.):ایده آل برای جنگلکاری حاشیه خلیج فارس و دریای عمان

 • گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان دیابت نمونه مطالعه شده «بامیه ، هندوانه ابو جهل ، بوقناق»

 • محدودیت کشت محصولات منتخب با استفاده از سیاست کاهش آب در استان آذربیجان غربی با استفاده ازمدل ایجاد گزینه

 • مدیریت بیماری های فیتوپلاسمایی

 • مدیریت جمینی ویروس ها

 • مروری بر احتراق و آلاینده های حاصل از احتراق بیودیزل

 • مروری بر آریتمی های قلبی شایع در نشخوارکنندگان

 • مروری بر روابط متقابل نماتود مرکبات با عوامل خاکزی عامل انواع پوسیدگی و پژمردگی

 • مروری بر روش‌های تعیین احتمال روز کاری برای عملیات کشاورزی

 • مروری بر روشهای غیرمخرب جدید برای تشخیص آفت زدگی حشرات در میوه و سبزیجات

 • مروری بر عملکرد کلیه ها در حیوانات اهلی

 • مروری بر گیاه سرخارگل (اکیناسه) و تأثیر آن در تغذیه دام و طیور

 • مروری سیستماتیک بر مطالعات بیماری تک یاخته ای نئوسپوروزیس در دام های اهلی ایران

 • مزایا و ملاحظات به‌کارگیری سامانهSCADA در خودکارسازی بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری

 • مطالعه تاثیر اسانس گیاه دارویی مورد بر بقای قارچ کاندیدا آلبیکنس

 • مطالعه تاثیر آترازین و متری بوزین روی برخی ویژگی­های زیستی زنبور پارازیتوئید Telenomusbusseolae Gahan (Hymenoptera: Playtygastridae)

 • مطالعه تجزیه خوشه‌ای و ضرایب مسیر صفات زراعی و عملکرد دانه لاین‌های پیشرفته گندم دوروم در شرایط دیم

 • مطالعه تغییرات کربوهیدرات، پروتئین و دو آنزیم پراکسیداز وPPO انتهای قلمه زیتون تیمارشده باIBA و پوترسین

 • مطالعه چند‌شکلی ژنDNMT3A در گاو سیستانی با استفاده از روشPCR-SSCP

 • مطالعه شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی زنیان(Trachysperum copticum) متاثر از سطوح مختلف شوری

 • مطالعه شاخص­های جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی زنیان(Trachysperum copticum)  متاثر از سطوح مختلف شوری

 • مطالعه وضعیت پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: بخشی از دشت حسین آباد- قم)

 • مطالعه ویژگی های محل رویش و جمع آوری اکسشن های مختلف مروتلخ (Salvia mirzayanii)  در استان هرمزگان

 • مطالعه ویژگیهای محل رویش و جمع آوری اکسشن های مختلف مروتلخ(Salvia mirzayanii)  در استان هرمزگان

 • معرفی جنبههایی از کاربرد فناوری نانو در صنعت بذر

 • معرفی دو گونه دارویی از جنسNepeta sp. در منطقه کرسنک

 • مقاومت تدريجي(Slow rusting) برخی از لاین های امیدبخش گندم نسبت به زنگ ساقه(Puccinia graminis f. sp. tritici)

 • مقایسه اثر ضدباکتریایی اسانس های نعناع و پونه بر باکتری اشریشیا کلای

 • مقایسه تطبیقی الگوهای برداشت در شرایط فعلی، آزاد و بهینه از آب های زیرزمینی

 • مقایسه‌ تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لایم اسیدی میناب با استفاده از نشانگرAFLP

 
 • مقایسه عملکرد بذرکار ها با هدف کاهش صدمات مکانیکی واسقرار بذر سویا

 • مقایسه عملکرد پرواری بره‌های نر نژادهای زل و دالاق، و آمیخته آن ها با نژاد رومانف در شرایط تنش گرمایی

 • مقایسه فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژادهای زل و دالاق، و آمیخته آن ها با نژاد رومانف

 • مقایسه، درصد جوجه درآوری و خصوصیات تخم سه جمعیت بلدرچین نژاد ژاپنی

 • مکانیابی کشت سیر بر اساس تحلیل هایAHP در محیطGIS مطالعه موردی: استان اردبیل

 • مکانیسم بیوکنترل گونه های باکتریایی باسیلوس

 • موانع و چالش های پیش روی کشت محصول سالم در استان کرمانشاه

 • ناهنجاری های تخمدانی و روش های درمانی در مادیان

 • نقش زنان در تولید محصول سالم

 • نقش عوامل مختلف در جوانه‌زنی درون شیشه‌ای دانه گرده

 • نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه

 • نقش کربوهیدرات‌ها در مقاومت گیاهان به تنش خشکی

 • نقش و اهمیت مشارکت مردمی در حفظ و نگهداری محیط زیست شهری

 • ویروس نیل غربی (WNV) در اسب

 
دسترسی سریع
تاریخ های مهم

ارسال مقالات: از 1397/03/31

آخرین مهلت ارسال مقالات: 1397/06/31

اعلام نتایج داوری مقالات: از 1397/05/31

تاریخ کنفرانس: 1397/08/23

اطلاعات کنفرانس
 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
روزهای کنفرانس:
از 1397/08/23 تا 1397/08/23
دبیر علمی : دکتر عسگر عباداللهی
دبیر اجرایی : دکتر شاهین حاجی قهرمانی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک