هشتمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

فرمت ارسال مقاله

دانلود راهنماي تدوينمقاله همایش

عنوان حداكثر در 2 خط(B Nazanin bold14pt)

                       

 نويسندهاول، نويسنده دوم، ... (B Nazanin bold10pt)

1.        عنوان (مرتبه علمي)، آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر، كشور نويسنده اول (B Nazanin 10pt)، آدرس پست الکترونيکي نويسنده اول
(Times New Roman 10 pt)

2.        عنوان (مرتبه علمي) و آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر و كشور نويسنده دوم(B Nazanin 10pt)، آدرس پست الکترونيکي نويسندهدوم
 (Times New Roman 10 pt)

....

 

چكيده(B Nazanin bold12pt)

تمامي مقالات پذيرفته شده جهت ارائه در همایش بايد داراي يک چكيده باشند كه بصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و دستاوردهاي مقاله باشد. چكيده نبايد بعنوان يک مقدمه تلقي شود و همچنين متن آن نبايد در بخش‌هاي ديگر مقاله تكرار شده باشد. چكيده بايد در يک پاراگراف تنظيم شده و متشكل از 120 تا 250 كلمه باشد. حواشي چكيده مانند حواشي متن اصل مقاله ميباشد. نوع و اندازه قلم متن اين بخش از نوع (B Nazanin12pt)مي­باشد. محل قرارگيري اين بخش با يك خط فاصله
(با قلم (B Nazanin12ptاز بخش اطلاعات نويسندگان ميباشد.

 

واژههاي کليدي:حداکثر 8 واژه به ترتيب حروف الفبا که با کاما از يکديگر جدا شده باشند.
(B Nazanin bold12pt)

 

مقدمه(B Nazanin bold12pt)

اين راهنما جهت استفاده نويسندگان براي تنظيم اصل مقالات فارسي مطابق الگوي واحد اين همایش ارائه شده است. رعايت اين دستورالعمل براي همه نويسندگان اجباري است. براي نگارش مقالات فارسي ضروري است از نرم افزار Word  استفاده شود. متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه 4 سانتیمتر از بالا و 2 سانتیمتر از راست، چپ و پایین تهيه گردد. از فونت (B Nazanin12pt)و فاصله خطوطsingleدر تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد.  عنوان اصلي هر بخش با قلم (B Nazanin bold12pt) و زير عنوان‌ها با قلم (B Nazanin bold11pt) با فاصله يك خط خالي از بخش قبلي نوشته شود. اولين خط همه پاراگراف‌ها 5 ميليمتر فرورفتگي داشته باشد. رعایت نیم‌فاصله الزامی است. در صورت نياز به استفاده از زيرنويس، از قلم (B Nazanin bold10pt)براي كلمات فارسي و قلم (Times New Roman 8 pt)براي كلمات انگليسي استفاده گردد. مقاله بايد شامل چكيده فارسي، واژه‌هاي كليدي، مقدمه، مواد و روش‌ها،بحث، نتيجه‌گيري، در صورت نياز تقدير و تشكر و منابع باشد.

 

محدوديت تعداد صفحات

تعداد صفحات هر مقاله شامل متن، اشكال و جداول و ساير اجزاء حداكثر ميتواند 10 صفحه ­باشد.

 

 روابط رياضي

روابط رياضي در منتهياليه سمت چپ صفحه و با قلم (Times New Roman 12 pt) و با استفاده ازEquation Editor نرم افزار Wordنوشته شوند. شماره هر رابطه بصورت ترتيبي و در داخل پرانتز و در منتها اليه سمت راست ذکر گردد. به مثال زير توجه نماييد:

 

                                                                                                       (1)

كه در آن  و Sy   به‌ترتيب ميانگين و انحراف معيار سريهاي بارندگي سالانه، Knضريبي است كه به تعداد نمونه آماري (N) بستگي دارد.

 

اشکال

لازم است كه تمام اشکال در داخل متن مقاله و در نزديك‌ترين موقعيت به محل اولين طرح در متن قرار گيرند. اشکال بايد از کيفيت مناسب برخوردار بوده و حروف و علائم مورد استفاده در آن‌ها بايد خوانا و قابل تفکيک باشند. هر يك از اشکال بايد در داخل متن مورد ارجاع قرار گرفته و همچنين بايد داراي يک شماره ترتيبي مستقل باشند. همچنين هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با قلم (B Nazanin bold10pt)در زير شکل نوشته مي­شود. يک خط خالي در بالا و يك خط خالي در پايين شکل آنرا از بقيه متن جدا مي­کند. بعنوان نمونه به مثال زير توجه نماييد.

 

شكل(1): منحني توزيع فراواني دبي اوج سالانه در حوزه رودخانه......

 

 جداول

لازم است كه تمام جداول در داخل متن مقاله و در نزديك‌ترين موقعيت به محل اولين طرح در متن قرار گرفته و اعداد، حروف و علائم مورد استفاده در آن‌ها بايد خوانا و قابل تفکيک بوده و با قلم (B Nazanin 10pt) نوشته شوند. هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با قلم‌
(B Nazanin bold10pt)در بالای جدول نوشته مي­شود. يک خط خالي در بالا و يك خط خالي در پايين جدول آنرا از بقيه متن جدا مي‌کند. به‌عنوان نمونه به مثال زير توجه نمائيد.

 

جدول (1) : مقادير بده ماكزيمم سالانه  برآورد شده در دوره بازگشت‌هاي مختلف با دو مدل...

دبي اوج

دبي اوج برآورد شده

فاكتور فراواني

فاكتور فراواني

دوره برگشت

احتمال

رديف

T

P

 

491.492

416.342

1.807

1.662

1000.00

0.001

1

465.451

400.683

1.760

1.629

500.00

0.002

2

424.400

373.997

1.679

1.568

200.00

0.005

3

387.740

348.382

1.600

1.506

100.00

0.010

4

345.759

317.224

1.499

1.424

50.00

0.020

5

 

 

 نتيجه­گيري (B Nazanin bold12pt)

در بخش خلاصه و نتيجهگيري هر مقاله، نويسندگان بايد با ارائه توضيحات روشن فقط به جمع­بندي نتايج تحقيق ارائه شده بپردازند و از بيان كليات و فرضيات كه در بخش‌هاي ديگر مقاله بيان شدهاند اجتناب نمايند.

 

تقدير و تشكر(B Nazanin bold12pt)

در هر مقاله و درصورت نياز، يك بخش کوتاه ميتواند به تقدير وتشکر اختصاص يابد. محل قرار گيري اين بخش قبل از بخش منابع ميباشد.

 

 منابع(B Nazanin bold12pt)

بخش انتهايي هر مقاله به ارائه فهرست منابع اختصاص داده مي­شود. ترتيب ارائه منابع به ترتيب حروف الفبا (ابتدا مقالات فارسي و سپس مقالات انگليسي) مي­باشد و فقط شامل مواردي است که مستقيما در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده است. در تعريف هر منبع اطلاعات کامل مطابق با استانداردهاي موجود ذکر ­گردد.

براي منابع فارسي، از قلم (B Nazanin 11pt)و براي منابع انگليسي از قلم (Times New Roman 10pt)استفاده گردد. در متن، منابع فارسي و انگليسي به زبان فارسي و به صورت (باون و همكاران، 1982) ارائه شود. به مثال‌هاي زير توجه نماييد:

1. محمودي، ا.، حكيم‌زاده، ح.، جلالي، ح. و وحيد، د. 1388. بررسیدوامبتنمسلحدرمحيطدريايیخورندهشديدبرحسب موقعيتقرارگيریبتننسبتبهترازآبدريا. نشريه مهندسي دريا، سال پنجم، شماره 10، ص 87-77.

2. Millero, F.J., Feistel, R, Wright, D.J. & McDougall, T.J. 2008. The composition of Standard Seawater and the definition of the Reference-Composition Salinity Scale.Deep Sea Research, 55(1): 50-72.

 

 

جدول تنظيم قلم و اندازه :

مندرجات

قلم

فارسی

لاتین

عنوان مقاله

B Nazanin 14 bold

Times New Roman 12 bold

نام نویسنده یا نویسندگان 

B Nazanin 10 bold

Times New Roman 9 bold

مرتبه علمی نویسنده یا نویسندگان 

B Nazanin 10

Times New Roman 9

زیر عنوان‌ها(چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و منابع )

B Nazanin 12  bold

Times New Roman 11 bold

متن چکیده ، واژه هاي ، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و منابع

B Nazanin 12

Times New Roman 11

عناوین و زیر نویس تصاویر و نمودارها

B Nazanin 10 bold

Times New Roman 10  bold

محتويات جداول

B Nazanin 10

Times New Roman 10 

فاصله بین سطرها

Single

حاشیه از بالا 4 سانتیمتر، از چپ، راست و پایین 2 سانتیمتر

 

       
 

 

ساير شرايط:

1- مقالات توسط هيات داوران بررسي شده و نتيجه آن اعلام خواهد شد.

2- حداقل ثبت نام يك نفر از نويسندگان براي چاپ و ارائه مقاله الزامي است.

3- چکیده مقالات پذيرفته شده بصورت سخنراني يا پوستر در مجموعه مقالات همایش چاپ خواهند شد.

4- نوشتار بايد جنبه نوآوري، پژوهشي و ترجيحاً كاربردي داشته باشد و قبلا  در جاي ديگري ارائه نشده باشد.

 

 

Abstract Formatting and Preparation(Times New Roman bold 12 pt)

 

First author,  Second author, … (Times New Roman bold 9 pt)

First author affiliation, University/Institute; First author Email address (Times New Roman 9 pt)

Second author affiliation, University/Institute; Second author Email address (Times New Roman 9 pt)

….

 

Abstract (Times New Roman bold 11pt)

The abstract appears before the keywords. The abstract must be about 200 words. The abstract should clearly state, the objective, results and the conclusion of the work.(Times New Roman 11pt)

 

Keywords: a maximum of 8 keywords. (Times New Roman bold 11pt)

 

دسترسی سریع
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال اصل مقاله:
20 آذرماه 1396       
 
تاریخ اعلام نتیجه نهایی مقالات: 
20 دی ماه 1396    
 
آخرین مهلت ثبت نام : 
30 دی ماه 1396
اطلاعات کنفرانس
 
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
روزهای کنفرانس:
از 1396/11/17 تا 1396/11/18
دبیر علمی : پروفسور محمدجواد خانجانی
دبیر اجرایی : مهندس محسن بنی اسدی
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک