اولین همایش ملی زن، خانواده و سلامت

کمیته علمی

آقای دکتر محسن عظیمی نژاد: دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی ،استادیار عضو­هیات علمی دانشگاه نیشابور ،رئیس دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی نیشابور.

دکتر محمد میرزا­بیگی،معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وعضو هیئت علمی، دکتری مدیریت

دکتر عباس عباس­زاده: دکتری پرستاری –دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

احمد نجاتیان(مشاور و مدیرکل معاون پرستاری وعضو هیئت علمی) : کارشناس ارشد آموزش بهداشت

دکتر­­علی دادگری مدیرکل معاونت پرستاری ،استادیار عضو­هیات علمی دانشگاه شاهرود دکتری بهداشت سالمندی

دکتر فرحناز محمدی ،عضو هیات علمی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران، دکتری پرستاری سالمندی

دکتر یداله ممتاز ابوالفتحی،استادیار ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان­بخشی تهران، دکتری سلامت سالمندان

دکتر رضا ضیغمی، دکتری پرستاری استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه قزوین

دکتر محمد رضا شیخی دکتری پرستاری ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه قزوین

دکتر اباصلت برجی، دکتری تخصصی میکروب شناسی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور .

آقای دکتر سیدرضا میرحافظ ، دکتری تخصصی پزشکی مولکولی، استادیار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

آقای دکتر سعید سمرقندیان دکتری تخصصی فیزیولوژی اعصاب ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور.

دکتر زکیه رشیدآبادی : دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد.

دکتر مریم حسینی ، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،هیات علمی دانشگاه الزهرا تهران

دکتر حسین آریان، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر مهدی نوروز، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، هیات علمی دانشگاه آزاد نیشابور

دکتر افسانه صبحی ،هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر فربد فدایی،هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

دکتر سپیده حبیب،روان شناس،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

آقای دکتر مؤمنی دکتری معارف اسلامی، هیئت علمی استادیار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور.

آقای دکتر فریبرز استیلایی : روانپزشک وعضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور.

آقای دکتر مصطفی راد : دکترای تخصصی پرستاری ، استادیار هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

خانم دکتر راضیه فروتن : استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکترای تخصصی پرستاری.

دکتر علیرضا قدسی : دکترای آمار، مدیرگروه هیات علمی آمار دانشگاه حکیم سبزواری.

آقای حسن قدسی ،هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور.

آقای غلامرضا محمدی ،هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

خانم اقدس سعادتی ،هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور.

خانم نوری سیستانی ،عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور.

دکتر علی اکبر افراسیاب پور، هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

دکتر جعفر سعیدی، هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نیشابور، استادیار، دکترا فیزیولوژی

دکترعزیزاله تاجیک اسماعیلی، دانشگاه خوارزمی تهران،دکتری علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی

دسترسی سریع
تاریخ های مهم
ارسال متن کامل مقاله
از 1396/05/03 تا 1396/07/07
داوری متن کامل مقاله 
از 1396/06/20 تا 1396/07/10
نتایج نهایی متن کامل مقاله
از 1396/07/10 تا 1396/07/10
ثبت نام فردی شرکت کنندگان
از 1396/04/22 تا 1396/07/22
ثبت نام گروهی شرکت کنندگان
از 1396/04/22 تا 1396/07/22

 

اطلاعات کنفرانس
 
کمیته امور بانوان
روزهای کنفرانس:
از 1396/07/22 تا 1396/07/23
دبیر علمی : دکتر زکیه رشیدآبادی
دبیر اجرایی : سرکار خانم اعظم مقدم پاشا
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک